Magánnyomozás

 • Adat- és információgyűjtés: bűncselekmény gyanúját tisztázzuk, a vádhoz vagy védelemhez bizonyítékokat, tanúkat kutatunk fel, a büntető feljelentést megbízónk nevében elkészítjük, szükségesség figyelembevételével igazságügyi szakértő bevonásában közreműködünk;
 • Ügyvédi iroda részére információgyűjtés: pótmagánvádas ügyekhez a jogi képviselő igényei szerinti bizonyíték- és tanúkutatás, egyéb támogató (mentő- vagy terhelő) információ biztosítása;
 • Események, helyszínek, személyek megfigyelése, fotó- és videó dokumentálással;
 • Párkapcsolati-, illetve partnerellenőrzés: „hűtlenségi”-gyanú esetén, fotó- és videó dokumentálással;
 • Környezet- és életmód vizsgálat: az érintett személy életvitelszerű lakóhelyén, feltárjuk a személyi kapcsolatokra, művelődési-, hobby szokásaira vonatkozó tényekre épülő összefüggéseket.
 • Hűség- és lojalitás vizsgálat: az érintett személy lakó- és munkavégzésének helyén vizsgáljuk a munkaadó céggel, valamint vezetőivel szembeni együttműködési-, áldozatvállalási készségét, a munkahelyi rezsimszabályok elfogadásának, betartásának szintjét, feltárjuk a munka és üzleti kapcsolatokra, tényekre épülő összefüggéseket.
 • Teljes körű előzetes vagyonkutatás: „Besült” vagy felmondott hiteleknél elősegítjük a jogerőssé váló fizetési meghagyás, bírósági döntés tényleges végrehajthatóságát. A vagyonkutatást gazdasági vállalkozás esetében kiterjesztjük a felelős tisztségviselőkre, illetve a cég jogszerű képviselőjére is. Tesszük ezt azért, hogy egy esetleges bűncselekmény megalapozott gyanúja esetén – illetve a gazdasági társaságokra vonatkozó törvényi tényállásokra figyelemmel -, bűnügyi zár alá lehessen venni minden (értékesebb) vagyontárgyat.
 • Cégvizsgálat körében, még szerződéskötés előtt ellenőrizni tudjuk a gazdálkodó szervezet, vállalkozás valóságos üzleti helyzetét, azok várható alakulását.
 • Képet adunk az üzleti kapcsolatba kerülő gazdálkodó szervezet piaci megítéléséről, kapcsolatairól.
 • Vizsgáljuk a hitelhez felajánlott zálogbiztosíték állapotát; ingatlannál a valóságos tulajdoni viszonyokat feltárjuk, hivatásos értékbecslőinkkel (összehasonlító adatok, saját mérések birtokában) ingatlan értékbecslést végzünk.
 • Szerződés megkötése előtt ellenőrizzük, a leendő partner igazmondását, igény szerint feltárjuk a zálogbiztosítékot fenyegető lehetséges veszélyeket, így a közeli csődöt vagy felszámolási eljárást.
 • Folyamatos megbízásban tájékoztatást adunk az üzleti partnerek teljesítményéről, nem várt pénzügyi, gazdasági vagy személyi változásairól.
 • Megbízóink követeléseinek behajtásához az ország egész területére kiterjedően segítséget nyújtunk.
 • Át nem vett iratokat, úgynevezett „kényszerkézbesítéssel” továbbítjuk a vonatkozó hatályos jogszabályoknak  megfelelő keretek között.
 • Árverésnél képviseljük a pénzintézetet; opciós jog érvényesítésénél szakszerű birtokba vételt foganatosítunk;  zálogbiztosítékként lekötött készleteket, különféle ingóságokat igény szerinti folyamatos leltárral ellenőrzünk, s minden alkalommal hiteles jegyzőkönyvet készítünk a valóságos állapotról.
 • Adósságkezelés körében a bankhitelnél a törlesztő részletek elmaradása esetén adatgyűjtést folytatunk a késedelem tényleges okairól és az adós – általunk felmért  – várható magatartásáról.
  • Cégünk a banki megbízók részére az alábbiakban ismertetett adósságkezelési feladatok végrehajtását vállalja:
   • Hitelfolyósítás előtt teljes körű környezetvizsgálat végzése a hitel kérelmezőjénél; vállalkozás esetén a cégvizsgálaton túl, a vezető tisztségviselőkről is készül környezetvizsgálat.
   • Akadozó, vagy „megállt” törlesztéseknél megállapítjuk a törlesztő részletek elmaradásának okait.
   • Zálogbiztosíték állapotának vizsgálata (ingatlannál feltárjuk a valóságos tulajdoni viszonyokat, megvizsgáljuk az időközben keletkezett széljegyeket, szükség szerint értékbecslést végzünk). Zálogként lekötött ingóságoknál, készleteknél leltárellenőrzés és jegyzőkönyvezés végzése.
   • Általános vagyonkutatást végzünk az adós, a kezes, illetve cégvezetésben résztvevőkkel szemben. Tesszük ezt annak érdekében, hogy egy később kibocsátandó „Fizetési Meghagyás”, vagy „Perindítás” esetén, időben jelzett biztosítékként kerülhessen a fizetési meghagyásba, illetve a keresetlevélbe a felkutatott és megjelölt ingatlanra, jelentős ingóságra, (járművek, vízi-, és légi közlekedési eszközök, műtárgyak, gyűjtemények, stb.) automatikusan kérhető végrehajtás! [Ilyen esetben az iratokra – amelyek először a bíróságra kerülnek és nem az adóshoz -, a bíróságon rávezetik az érkeztetés dátumát. Az adós – miután csak ezt követően kapja kézhez ezen az iratokat – később nem hivatkozhat arra, hogy nem tudott hitelezőjének igényéről, amikor „elajándékozta”, „eladta” – nyilván fiktíven – a fedezetnek tekintett ingatlant vagy nagy értékű ingóságot. A dátum árulkodik, így a rosszhiszeműség bizonyítható, a fiktív szerződés megsemmisíthető (lásd Ptk)].
   • Tárgyalunk az adóssal a követelés elismeréséről és „Tartozáselismerő Nyilatkozat aláírásáról, a tartozás megfizetésének módjáról. Munkatársaink a pénzügyi szféra számára – főleg „workout” területen – nyújtott szolgáltatásokban nagy tapasztalattal rendelkeznek, így eredményességünk magas. Részletes írásos jelentésünk hitelességét – igény szerint – ügyvédi ellenjegyzéssel garantáljuk. Ingatlanértékelő csoportunk vezető munkatársa a legmagasabb ingatlanértékelő képesítéssel rendelkezik.
   • Miután cégünk fegyveres vagyonvédelmi szolgálattal is rendelkezik – amely irodaházakat, pénzintézetek számára gyakran biztosít vagyonvédelmi(szükség szerint fegyveres) őrséget – a leltárba vett ingóságok vagy ingatlanok átmeneti vagy tartós őrzését is tudjuk vállalni.
   • Megbízási időfaktoraink: „nagyon sürgős”: 8 munkanap; „sürgős”: 12 munkanap; rendes ügymenete: 16-20 munkanap.
 • Eltűnt személyek (gyermek, fiatal-, és felnőttkorúak), cégek felkutatása.
 • Külföldi feltalálási hely esetén  – igény szerint  – a hazautazás (hazahozatal) lebonyolításának megszervezése.
 • Magyarországon élő, de nem ismert tartózkodási helyű családtagok, rokonok, ismerősök, osztály-, és évfolyamtársak felkutatását is vállaljuk
 • Vállaljuk a vagyoni követelésekkel – kintlévőségekkel – kapcsolatos ügyekben peren kívüli, illetve perbéli egyezség megkötésének az előkészítését.
 • Vezető-, és döntéselőkészítő munkatársaknál kontrolláljuk a Munka Törvénykönyve előírásainak érvényesülését, nevezetesen:
  • munkaviszonyuk mellett van-e érdekeltségüktisztségük valamilyen más gazdasági társaságban, s ez által a munkáltató dönteni tudjon, fennáll-e gazdasági összeférhetetlenség;
  • a szigorúan vett üzleti titok kiszivárogtatásának lehetőségét ellenérdekű, vagy konkurens fél részére;
  • nem történt e kedvező döntés olyan vállalkozás számára, amelyben a munkáltató cég valamelyik vezetője, fontos döntés előkészítőjeként volt érdekelt.
  • tényleges állapot feltárásával az önkormányzat jegyzőjénél kezdeményezendő birtokvédelmi eljárás segítése, – az egy éven túli ügyekben – a bíróság előtt folyó birtokvédelmi per támogatása

Magánszemlyek,bankok és cégek ingatlan értékbecslési megbízásait, hivatalos felhasználhatósággal végezzük. – Ingatlab értékelő csoportunk vezető munkatársa a legmagasabb ingatlanértékelő képesítéssel rendelkezik.

Eltűnt kutyák, cicák, más, háztartásban tartott állatok belföldön történő felkutatása, visszajuttatásban való közreműködés.

Forduljon hozzánk bizalommal!

Név: Referens Nr. 1. Információs és Bűnmegelőzési Kft.

Telefonszámaink:

Vonalas: +36 1 466-4805

Mobil: +36 30 396-6401
Fax: +36 1 279-0234

E-mail:

referens@referensnr1.hu;
referens@gmail.com

Címünk: 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 26.

Köszönjük az üzenetét. Munkatársunk hamarosan felkeresi önt.
Hiba történt az üzenet küldése közben. Kérjük, próbálja meg később.